Chỉ đạo thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng

Thứ Ba, 16/4/2019 - 08:37 Đã xem: 818

UBND tỉnh vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố về thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về một số nội dung công tác xây dựng Đảng.

Ông Nguyễn Đình Sáu, Trưởng thôn 12, xã Phú Lâm (Yên Sơn) tuyên truyền tới người dân về việc sáp nhập thôn. Ảnh: Thủy Châu

Theo đó, căn cứ ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với các cơ quan liên quan, thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy về một số nội dung công tác xây dựng Đảng tại Thông báo số 909-TB/TU ngày 22/3/2019.

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có chất lượng, hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy nêu tại Thông báo số 909-TB/TU ngày 22/3/2019, trong đó tập trung rà soát toàn bộ các nội dung của các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trước mắt tập trung những nội dung còn chậm, khó khăn, vướng mắc để kịp thời tổ chức thực hiện theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh giải pháp thực hiện đối với những nội dung vượt quá thẩm quyền. Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp, giảm đầu mối bên trong, giảm cấp phó; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thường xuyên theo dõi việc thực hiện các đề án thí điểm theo Kết luận số 34-KL/TW ngày 07/8/2018 của Bộ Chính trị, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tiếp tục tham mưu thực hiện các đề án tiếp theo.

UBND các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện Đề án sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập thôn, tổ dân phố. Các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính khi sửa đổi thông tin giấy tờ của người dân sau sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố. Ttiếp tục tổ chức thực hiện đầy đủ, có hiệu quả Kế hoạch số 208-KH/TU ngày 01/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nhất là thực hiện tốt 2 trọng tâm, 5 đột phá, 8 nhóm giải pháp.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm, tuyển dụng công chức, viên chức đảm bảo công khai, minh bạch, căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm. Tổ chức quản lý biên chế công chức, viên chức đảm bảo đúng quy định; bố trí biên chế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm. Dừng việc tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức ở các xã dự kiến sẽ sáp nhập theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Tiến hành tự kiểm tra, rà soát việc xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc và thực hiện công tác cán bộ ở cơ quan, đơn vị mình, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh (đồng gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ) trong tháng 6/2019 theo đúng chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định, có trách nhiệm tham mưu với UBND tỉnh việc tự kiểm tra, rà soát các nội dung, kiện toàn hồ sơ, tài liệu về công tác quản lý và sử dụng đất đai, tài sản công và chuẩn bị nội dung báo cáo phục vụ Đoàn Giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 7/2019. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu với UBND tỉnh việc cân đối, cấp kinh phí để kịp thời chi trả các chế độ, chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế thuộc các cơ quan khối Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Ban Tổ chức Tỉnh ủy việc tiến hành rà soát đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý ngành giáo dục toàn tỉnh theo quy mô lớp học, sỹ số học sinh, xác định giáo viên thừa thiếu để tham mưu với UBND tỉnh việc cân đối bố trí giáo viên mầm non phục vụ cho Đề án huy động trẻ đi nhà trẻ đảm bảo tiến độ thực hiện Nghị quyết đề ra.


PV 

Xem tin theo ngày:   / /