Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, học tập,quán triệt TW 8

Thứ Ba, 5/3/2019 - 00:31 Đã xem: 111

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, phổ biến, quán triệt Văn kiện Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XII, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐÃ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 2019 VÀ PHỔ BIẾN QUÁN TRIỆT VĂN KIỆN LẦN THỨ TÁM BCH TW ĐẢNG KHÓA XII, VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2019

 

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Lâm - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; các đồng chí Nguyễn Thiện Tuyên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, Lưu Việt Anh - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; tham dự học tập, quán triệt, triển khai có đảng viên toàn Đảng bộ và quần chúng Chi bộ Văn phòng Sở.

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Việt Lâm - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở quán triệt, phổ biến Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh năm 2019 với chủ đề “ Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. Đồng chí đã nhấn mạnh, làm rõ việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài, cần thiết của người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.
 

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị đại biểu đã nghe các đồng chí Nguyễn Thiện Tuyên – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, Lưu Việt Anh – UV Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở quán triệt, phổ biến nội dung giải pháp cơ bản trong Kết luận, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII: Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đại biểu dự Hội nghị có phần thảo luận sôi nổi, thẳng thắn đưa ra những khó khăn, đề ra những giải pháp khắc phục đối với công tác xây dựng, phát triển Đảng viên của Chi bộ và việc thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm trong đó có 02 nhiệm vụ đột phá của Đảng bộ năm 2019 về công tác cải cách thủ tục hành chính và phát triển cơ sở hạ tầng vận tải. 

Các Đại biểu trao đổi, thảo luận tại Hội nghị. 

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Lâm - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở yêu cầu cấp ủy các chi bộ, tổ chức đoàn thể chính trị trực thuộc tập trung lãnh đạo, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Văn kiện Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng; căn cứ các nội dung trong kế hoạch của cấp ủy cấp trên xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Văn kiện Hội nghị Trung ương 8 khóa XII. Đồng chí cũng yêu cầu tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Sở và toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên - lao động đoàn kết thống nhất, chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ công tác, đặc biệt lưu ý các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của ngành nhằm thực hiện thắng lợi chương trình công tác năm 2019.

Văn phòng Sở

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 20 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  
Xem tin theo ngày:   / /