Bộ GTVT phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật

Thứ Hai, 10/2/2020 - 08:00 Đã xem: 127

Bộ GTVT vừa có Công văn số 887/BGTVT-CQLXD gửi các Tổng Cục, Cục quản lý chuyên ngành; các Sở giao thông vận tải; các Ban Quản lý dự án; các Tổng công ty thuộc Bộ; các Trường, Viện thuộc Bộ về việc phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật.

Theo đó, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng đã ban hành một số Thông tư có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, cụ thể:

1.    Các Thông tư của Bộ Xây dựng:

Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2019.

Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 quy định về phân cấp công trình xây dựng; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Thông tư số 08/2019/TT-BXD ngày 11/11/2019 quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2020.

Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 về ban hành định mức xây dựng; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2020.

Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2020.

Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2020.

Thông tư số 14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2020.

Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2020. 

Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2020.

Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2020.

Thông tư số 18/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2020.

2.    Thông tư của Bộ Quốc phòng:

Thông tư số 195/2019/TT-BQP ngày 27/12/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/02/2020.

Để đảm bảo việc triển khai thực hiện tuân thủ đúng các quy định, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, phổ biến và thực hiện đúng quy định./.
(Các Thông tư của Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng được đăng tải trong mục Văn bản pháp luật tại địa chỉ http://moc.gov.vn; http://mod.gov. vn)./.

Xem tin theo ngày:   / /