Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải

Thứ Sáu, 19/6/2020 - 16:10 Đã xem: 206

Ủy ban nhân dân tỉnh đã công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang tại Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 18/6/2020

I. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang, cụ thể:
1. Cấp mới Giấy phép lái xe (Nội dung sửa đổi bổ sung: trình tự thực hiện; thành phần hồ sơ; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC; căn cứ pháp lý của TTHC tại khoản 1, mục II Quyết định số 2592/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).

2. Cấp lại giấy phép lái xe (Nội dung sửa đổi, bổ sung: thành phần hồ sơ; thời hạn giải quyết; căn cứ pháp lý của TTHC tại khoản 2, mục II Quyết định số 2592/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).

3. Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp (Nội dung sửa đổi, bổ sung: trình tự thực hiện; căn cứ pháp lý của TTHC tại khoản 3, mục II Quyết định số 2592/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

4. Đổi Giấy phép lái xe quân sự do ngành Công an cấp (Nội dung sửa đổi, bổ sung: trình tự thực hiện; căn cứ pháp lý của TTHC tại khoản 4, mục II Quyết định số 2592/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).

5. Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp (Nội dung sửa đổi, bổ sung: trình tự thực hiện; thành phần hồ sơ; tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; căn cứ pháp lý của TTHC tại khoản 5, mục II Quyết định số 2592/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

6. Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam (Nội dung sửa đổi, bổ sung: cách thức thực hiện; căn cứ pháp lý của TTHC tại khoản 6, mục II Quyết định số 2592/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

II. Bãi bỏ các thủ tục hành chính đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại các Quyết định sau đây:
- Khoản 51, 52, 54, 55, 56, 57 mục I (Lĩnh vực đường bộ) phần A, Phụ lục I; khoản 51, 52, 54, 55, 56, 57 mục I (Thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ), phần A, Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang.
- Khoản 16, 17, 18, 19, 20, 21 mục I (Lĩnh vực đường bộ), phụ lục II, danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang, ban hành kèm theo Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 23/11/2017.
- Khoản 59, 60, 62, 63, 64, 65 mục I (Lĩnh vực đường bộ), phần A (Thủ tục hành chính cấp tỉnh), danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang, ban hành kèm theo Quyết định số 1613/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Quy trình nội bộ số 56/VT, 57/VT, 59/VT, 60/VT, 61/VT, 62/VT ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 145 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang.

 

File đính kèm: Kích chuột để tài về

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 24 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  
Xem tin theo ngày:   / /