Lịch sát hạch tháng 10 năm 2019

Kế hoạch số 1225/KH-SGTVT ngày 12/9/2019 của Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang

Thứ 2, 16/9/2019


Lịch sát hạch tháng 9 năm 2019

Kế hoạch số 10477/KH-SGTVT ngày 13/8/2019 của Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang

Thứ 5, 15/8/2019


Lịch sát hạch tháng 8 năm 2019

Kế hoạch số 973/KH-SGTVT ngày 18/7/2019 của Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang

Thứ 2, 22/7/2019


Thông báo các cơ sở đào tạo lái xe mô tô hạng A1 không đủ điều kiện hoạt động

Công văn số 51/TB-SGTVT ngày 24/6/2019 về việc thông báo các cơ sở đào tạo lái xe mô tô hạng A1 không đủ điều kiện hoạt động.

Thứ 4, 26/6/2019


Lịch sát hạch tháng 7 năm 2019

Kế hoạch số 819/KH-SGTVT ngày 13/6/2019 của Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang

Thứ 5, 20/6/2019


Lịch sát hạch tháng 6 năm 2019

Kế hoạch số 633/KH-SGTVT ngày 14/5/2019 của Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang

Thứ 4, 15/5/2019


Lịch sát hạch tháng 5 năm 2019

Kế hoạch số 515/KH-SGTVT ngày 18/4/2019 của Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang

Thứ 6, 19/4/2019


Lịch sát hạch tháng 4 năm 2019

Kế hoạch số 366/KH-SGTVT ngày 25/3/2019 của Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang

Thứ 3, 26/3/2019


Lịch sát hạch tháng 3 năm 2019

Kế hoạch số 61/KH-SGTVT ngày 09/01/2019 của Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang

Thứ 3, 12/2/2019


Lịch sát hạch tháng 01 năm 2019

Kế hoạch số 1673/KH-SGTVT ngày 21/12/2018 của Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang

Thứ 2, 24/12/2018Tổng số: 37 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang