Ban Lãnh đạo

1. Đồng chí Nguyễn Việt Lâm, Giám đốc Sở

1.1. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý toàn diện hoạt động của ngành. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giao thông vận tải và pháp luật về kết quả hoạt động, quản lý nhà nước về giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.

1.2. Trực tiếp chỉ đạo giải quyết các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo trách nhiệm của ngành; xây dựng chiến lược quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển chung của ngành; công tác quản lý, khai thác mạng lưới công trình giao thông; cải cách hành chính; thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; người phát ngôn của ngành Giao thông vận tải.

- Theo dõi và chỉ đạo của các đơn vị: Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông, Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông.

1.3. Kiêm nhiệm các chức danh: Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh; Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật; thành viên các Ban chỉ đạo theo phân công của Tỉnh và của Sở.

2. Đồng chí Lưu Việt Anh, Phó Giám đốc Sở

2.1. Làm nhiệm vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải. Thay mặt Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo giải quyết các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác thanh tra chuyên ngành; trật tự an toàn giao thông; kiểm soát tải trọng xe; công tác quản lý bảo trì, sửa chữa đường bộ; công tác đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ; công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; công tác đoàn thể, tự vệ.

- Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Thanh tra Sở; Văn phòng Ban An toàn giao thông; Phòng Kế hoạch tài chính; Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ; Đoạn Quản lý và sửa chữa đường bộ; Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải. Theo dõi, cho ý kiến về những vấn đề có liên quan đến ngành giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Hàm Yên.

2.2. Kiêm nhiệm các chức danh: Trưởng Ban phòng chống thiên tai, tìm kiếm cưu nạn của ngành; thành viên các Ban chỉ đạo theo phân công của Tỉnh và của Sở. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

3. Đồng chí Trần Văn Sang, Phó Giám đốc Sở

2.1. Làm nhiệm vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải. Thay mặt Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo giải quyết các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác vận tải đường bộ; quản lý các bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ; quản lý phương tiện trang thiết bị chuyên ngành; công tác giao thông nông thôn; công tác hành chính cơ quan văn phòng; công tác liên quan đến đường thủy nội địa, cảng cạn; công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

- Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái; Văn phòng Sở; phòng Pháp chế - An toàn; Bến xe khách thành phố; Trung tâm dạy nghề sát hạch lái xe. Theo dõi, cho ý kiến về những vấn đề có liên quan đến ngành giao thông vận tải trên địa bàn Huyện Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình.

2.2. Kiêm nhiệm các chức danh: Trưởng Ban Quản lý sát hạch của Sở; thành viên các Ban chỉ đạo theo phân công của Tỉnh và của Sở. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.