Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông

Trưởng phòng: NGUYỄN TIẾN ĐẠT

- Trình độ chuyên môn: Cao học

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Công việc chính được giao: Lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của phòng

- Điện thoại: 0207.3810879

- Email: ntdatgtvt@tuyenquang.gov.vn

 

Phó trưởng phòng: PHẠM NGỌC DŨNG

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0207.3810879

- Email: dungqlgt@gmail.com