Ban Quản lý Bảo trì đường bộ

 Trưởng ban: NGUYỄN TIẾN ĐẠT

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Công việc chính được giao: Lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của Ban

- Điện thoại: 0207.3810879

- Email: ntdatgtvt@tuyenquang.gov.vn

 

 

    Phó trưởng ban: NGÔ MINH ĐỘ

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0912.250.870

- Email: dobbttq@gmail.com