Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác

Thủ tục:

Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác

Lĩnh vực Đường bộ
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:
Chủ đầu tư dự án hoặc nhà thầu nộp hồ sơ đề nghị Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác đến Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang (đối với tuyến quốc lộ được giao quản lý QL.37, QL.2C, QL.279, QL.3B, QL.2 đoạn tránh TP Tuyên Quang, địa phận tỉnh Tuyên Quang).
b) Giải quyết TTHC:
- Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đúng quy định thì Sở GTVT tiếp nhận hồ sơ; nếu không đúng quy định, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
- Đối với trường hợp nộp qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác, Sở GTVT tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ phải có văn bản hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện.
- Sở GTVT tiến hành thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện cấp Giấy phép thi công. Trường hợp không cấp phép, có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
 

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác tới Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang theo địa chỉ: số 336 - Đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình theo mẫu;
- Văn bản phê duyệt hoặc chấp thuận thiết kế của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);
- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính).
b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.
 

Thời hạn giải quyết Trong 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện Chủ đầu tư hoặc nhà thầu thi công công trình đường bộ.
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở GTVT tỉnh Tuyên Quang;
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GTVT tỉnh Tuyên Quang;
d) Cơ quan phối hợp: Các đơn vị được giao quản lý quốc lộ.
 
Kết quả thực hiện Giấy phép thi công
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình

Yêu cầu

- Dự án công trình đường bộ được Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét chấp thuận.
- Có văn bản phê duyệt hoặc chấp thuận thiết kế của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền;
- Có Biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông (được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

Cơ sở pháp lý

Luật Giao thông đường bộ năm 2008

Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT

- Quyết định số 60/2013/QĐ-TTg ngày 21/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ