Cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3

Thủ tục:

Cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3

Lĩnh vực Đường bộ
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:
- Trung tâm sát hạch lái xe gửi văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến đến Sở Giao thông Vận tải Tuyên Quang.
- Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe được cấp lại khi có sự thay đổi về thiết bị sát hạch, chủng loại, số lượng xe cơ giới sử dụng để sát hạch lái xe hoặc bị hỏng, mất, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của giấy chứng nhận.
b) Giải quyết TTHC:
Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động. Trường hợp không cấp lại, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác.
Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:
Văn bản đề nghị kiểm tra cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.
d) Cơ quan phối hợp: Không có.
Kết quả thực hiện - Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

Yêu cầu

Trung tâm sát hạch lái xe thỏa mãn các yêu cầu quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 18/2012/TT-BGTVT ngày 06/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Nghị định 65/2016/NĐ-Cp ngày 01/7/2016 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 79/2015/TT-BGTVT ngày 10/12/2015 của Bộ Giao thông Vận tải.

- Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.