Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào.

Thủ tục:

Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào.

Lĩnh vực Đường bộ
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ.
Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ cho Sở Giao thông Vận tải. Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng đầy đủ theo quy định, sẽ thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản các nội dung cần sửa đổi, bổ sung đến tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép trong thời gian tối đa không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.
b) Giải quyết thủ tục hành chính:
Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định, Sở Giao thông Vận tải hoặc Tổng Cục đường bộ Việt Nam cấp Giấy phép liên vận; trường hợp từ chối không cấp, sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang (Đường 17/8, TP Tuyên Quang)
Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:
* Đối với phương tiện thương mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải):
a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào theo mẫu tại Phụ lục 28a
b) Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Lào;
c) Giấy đăng ký phương tiện và hợp đồng thuê phương tiện (nếu phương tiện không thuộc sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải);
d) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;
đ) Văn bản chấp thuận khai thác tuyến, hợp đồng đón trả khách tại bến xe ở Việt Nam và Lào (đối với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định).
* Đối với phương tiện phi thương mại và phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của DN, HTX trên lãnh thổ Lào:
a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào quy định tại Phụ lục 28b
b) Giấy đăng ký phương tiện hoặc hợp đồng của tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật;
c) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;
d) Hợp đồng hoặc tài liệu chứng minh đơn vị đang thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Lào (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Lào);
đ) Quyết định cử đi công tác của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp đi công vụ và các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế đi công tác).
* Các giấy tờ phải là bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu.
b) Số lượng hồ sơ:    01(bộ)

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 02 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện Các tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Cục đường bộ Việt Nam; Sở Giao thông vận tải;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Tổng Cục đường bộ Việt Nam; Sở Giao thông vận tải.
Kết quả thực hiện Giấy phép liên vận Việt – Lào.
- Thời hạn Giấy phép: Đối với phương tiện phi thương mại: Không quá 30 ngày; đối với xe công vụ cấp theo thời gian của chuyến đi nhưng không vượt quá 01 năm.
Lệ phí 50.000 đồng
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào.

Yêu cầu

Không

Cơ sở pháp lý

- Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

-  Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.