Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào đường huyện, đường đô thị, đường xã

Thủ tục:

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào đường huyện, đường đô thị, đường xã

Lĩnh vực Đường bộ
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông đến đến UBND các huyện, thành phố (đối với tuyến đường huyện, đường đô thị); UBND các xã (đối với tuyến đường xã) chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của các nút giao đấu nối liên quan đến đường được giao quản lý.
b) Giải quyết TTHC:
- UBND các huyện, thành phố; UBND các xã tiếp nhận hồ sơ. Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ; nếu không đúng quy định, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ. Đối với trường hợp nộp qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ phải có văn bản hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện.
- UBND các huyện, thành phố; UBND các xã thẩm định hồ sơ, thực hiện trình tự như sau:
a) Vị trí đề nghị đấu nối có trong Quy hoạch các điểm đấu nối vào đường huyện, đường đô thị, đường xã đã được phê duyệt, nếu đủ điều kiện thì có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận, có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
b) Vị trí đề nghị đấu nối chưa có trong Quy hoạch các điểm đấu nối vào đường huyện, đường đô thị, đường xã đã được phê duyệt hoặc đường huyện, đường đô thị, đường xã chưa có quy hoạch các điểm đấu nối được phê duyệt, UBND các huyện, thành phố xem xét, chấp thuận đấu nối; UBND các xã trình Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đề nghị cho phép điểm đấu nối vào đường huyện, đường đô thị, đường xã. Văn bản UBND các xã nêu rõ lý do, vị trí, lý trình điểm đấu nối.
- UBND các huyện, thành phố xem xét, chấp thuận đấu nối trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; trường hợp không chấp thuận đấu nối phải trả lời bằng văn bản cho UBND các xã, chủ đầu tư dự án.
- Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày có văn bản chấp thuận của UBND huyện, thành phố, UBND các xã có văn bản trả lời chủ đầu tư dự án.

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác tới UBND các huyện, thành phố; UBND các xã.
Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao theo mẫu;
- Quy hoạch các điểm đấu nối vào đường huyện, đường đô thị, đường xã đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố phê duyệt (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu); hoặc văn bản chấp thuận của UBND cấp huyện, thành phố cho phép đấu nối đường nhánh vào đường huyện, đường đô thị, đường xã đối với các trường hợp đường huyện, đường đô thị, đường xã chưa có quy hoạch các điểm đấu nối vào đường huyện, đường đô thị, đường xã được phê duyệt (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu);
- Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu) giao tổ chức, cá nhân làm chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao;
- Thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao (có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông) do tổ chức tư vấn được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ lập (bản chính).
b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện Chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao
Cơ quan thực hiện UBND các huyện, thành phố; UBND các xã.
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật nút giao đường nhánh đấu nối vào đường huyện, đường đô thị, đường xã

Yêu cầu

- Nút giao nằm trong Quy hoạch điểm đấu nối vào đường huyện, đường đô thị, đường xã (được Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố phê duyệt) hoặc được Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố chấp thuận đối với trường hợp đường huyện, thành phố chưa có Quy hoạch điểm đấu nối được phê duyệt;
- Chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao được UBND cấp huyện, thành phố giao nhiệm vụ bằng văn bản (nếu quy hoạch hoặc văn bản chấp thuận đơn lẻ của UBND các huyện, thành phố chưa xác định rõ chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao);
- Hồ sơ Thiết kế kỹ thuật và Phương án tổ chức giao thông của nút giao do Tổ chức tư vấn được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ lập.

Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

- Quyết định số 15/2010/QĐ-UBNDngày 18 tháng 8 năm 2010 Quy định về quản lý và bảo trì đường bộ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

- Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2011 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quy định về quản lý và bảo trì đường bộ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 18/8/2010 của UBND tỉnh