Thủ tục đối với phương tiện thủy nội địa vào cảng, bến thủy nội địa

Thủ tục:

Thủ tục đối với phương tiện thủy nội địa vào cảng, bến thủy nội địa

Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:
Trước khi phương tiện vào cảng, bến thủy nội địa, thuyền trưởng hoặc thuyền phó hoặc người lái phương tiện có trách nhiệm nộp và xuất trình bản chính các giấy tờ theo quy định cho Cảng vụ Đường thủy nội địa hoặc Ban quản lý bến.
b) Giải quyết TTHC:
Cảng vụ hoặc Ban quản lý bến cấp giấy phép vào cảng, bến thủy nội địa trong thời hạn 30 phút, kể từ khi nhận đủ giấy tờ theo quy định.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang (Đường 17/8, TP Tuyên Quang)
Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:
- Giấy tờ phải nộp
+ Giấy phép rời cảng, bến cuối cùng (đối với phương tiện chuyển tải, sang mạn trong vùng nước cảng, bến thủy thì không phải nộp giấy phép rời cảng, bến);
+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện thủy nội địa còn hiệu lực;
+ Sổ danh bạ thuyền viên.
- Giấy tờ xuất trình
+ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức tín dụng trong trường hợp phương tiện đang cầm cố, thế chấp);
+ Bằng hoặc giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện;
+ Hợp đồng vận chuyển hoặc hóa đơn xuất kho hoặc giấy vận chuyển hàng hóa, danh sách hành khách.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 30 phút, kể từ khi nhận đủ giấy tờ theo quy định
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện Cảng vụ Đường thủy nội địa hoặc Ban quản lý bến
Kết quả thực hiện Giấy phép
Lệ phí Theo biểu phí, lệ phí quy định tại Thông tư số 177/2012/TT-BGTVT ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường thủy nội địa
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu

Không

Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17/6/2014

- Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa

- Thông tư số 177/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường thủy nội địa