Xóa đăng ký phương tiện

Thủ tục:

Xóa đăng ký phương tiện

Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp trực tiếp 01 (một) bộ hồ sơ hoặc gửi qua hệ thống bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác đến Sở Giao thông vận tải theo quy định.
b) Giải quyết TTHC:
- Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ;
- Trường hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, có văn bản gửi tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang (Đường 17/8, TP Tuyên Quang) hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc các hình thức phù hợp khác.
Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa theo mẫu quy định;
+ Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp.
- Xuất trình bản chính các loại giấy tờ sau đây để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra:
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện Các tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa và hồ sơ gốc được niêm phong
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Giấy đề nghị

Yêu cầu

Phương tiện bị mất tích; phương tiện bị phá hủy; phương tiện không còn khả năng phục hồi; chuyển quyền sở hữu phương tiện; thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện; theo đề nghị của chủ phương tiện.

Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa