Cấp giấy chứng nhận phương tiện thủy thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người hoặc bè đủ điều kiện hoạt động

Thủ tục:

Cấp giấy chứng nhận phương tiện thủy thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người hoặc bè đủ điều kiện hoạt động

Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa
Trình tự thực hiện

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp trực tiếp 01 (một) bộ hồ sơ hoặc gửi qua hệ thống bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác đến UBND các huyện, thành phố theo quy định

Cách thức thực hiện

- Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ;
- Trường hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, có văn bản gửi tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ
 

Thành phần, số lượng hồ sơ

Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa thuộc diện không đăng ký, đăng kiểm
02 (hai) ảnh có kích thước 10x15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi.

Thời hạn giải quyết - Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, UBND các huyện, thành phố cấp giấy chứng nhận phương tiện thủy thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người hoặc bè đủ điều kiện hoạt động.
Đối tượng thực hiện Các tổ chức, cá nhân .......
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận
Lệ phí - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa: 70.000 đồng
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

 - Bản kê khai điều kiện an toàn cúa phương tiện.
- Giấy chứng nhận phương tiện đủ điều kiện.

Yêu cầu

Phương tiện thủy thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người hoặc bè

Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004

 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa

- Thông tư số 33/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa

- Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 24/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành quy định về điều kiện hoạt động phương tiện thủy thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn, hoặc có sức chở dưới 05 người hoặc bè trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.