Công bố đóng luồng, tuyến đường thuỷ nội địa đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

Thủ tục:

Công bố đóng luồng, tuyến đường thuỷ nội địa đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:
- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị công bố đóng luồng, tuyến đường thuỷ nội địa đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương đến Sở Giao thông vận tải.
b) Giải quyết TTHC:
- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận thẩm định hồ sơ đề nghị của tổ chức, cá nhân sử dụng đường thủy nội địa chuyên dùng, trường hợp hồ sơ chưa rõ ràng, đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn để tổ chức, cá nhân hoàn thiện. Thời hạn xem xét và yêu cầu bổ sung hồ sơ không quá 02 ngày làm việc;
- Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Sở Giao thông vận tải trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính
Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình đề nghị đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa theo mẫu.
- Biên bản kiểm tra, đánh giá luồng, tuyến đường thủy nội địa giữa cơ quan quản lý đường thủy nội địa khu vực hoặc Sở Giao thông vận tải với đơn vị, tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, khai thác.
- Hồ sơ quản lý trong quá trình khai thác, sử dụng luồng, tuyến đường thủy nội địa.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Các tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Kết quả thực hiện Quyết định
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tờ trình đề nghị công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa

Yêu cầu

Không

Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17/6/2014

Thông tư số 70/2014/TT-BGTVT ngày 5/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý đường thủy nội địa