Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô

 

Thủ tục:

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô

Lĩnh vực Đào tạo và Sát hạch lái xe
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:
Khi Giấy phép đào tạo lái xe ô tô bị mất, hỏng hoặc điều chỉnh hạng xe, lưu lượng đào tạo thì cơ sở đào tạo lái xe ô tô gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô đến Sở Giao thông vận tải.
b) Giải quyết TTHC:
- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, xem xét hồ sơ.
- Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Sở Giao thông vận tải phối hợp với cơ quan quản lý giáo dục nghề nghiệp tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo và lập biên bản.
- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, nếu đủ điều kiện, Sở Giao thông vận tải cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô cho cơ sở đào tạo. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang (Đường 17/8, TP Tuyên Quang) hoặc Qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác.
Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:
- Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe theo mẫu số 44;
- Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của giáo viên còn thời hạn (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu);
- Giấy đăng ký xe (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).
b) Số lượng hồ sơ:    01(bộ)

Thời hạn giải quyết Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra.
Đối tượng thực hiện Các tổ chức, cá nhân .......
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang.
d) Cơ quan phối hợp: Cơ quan quản lý giáo dục nghề nghiệp.
Kết quả thực hiện Giấy phép đào tạo lái xe
Lệ phí - Là cơ sở đào tạo lái xe do cơ quan có thẩm quyền thành lập, có chức năng đào tạo lái xe;
- Cơ sở đào tạo lái xe phải phù hợp với quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt và đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn của cơ sở đào tạo lái xe theo quy định.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Báo cáo đề nghị cấp Giấy phép đào tạo lái xe.

Yêu cầu

 - Là cơ sở đào tạo lái xe do cơ quan có thẩm quyền thành lập, có chức năng đào tạo lái xe;
- Cơ sở đào tạo lái xe phải phù hợp với quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt và đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn của cơ sở đào tạo lái xe theo quy định.

Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Nghị định 65/2016/NĐ-Cp ngày 01/7/2016 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe