Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 28/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin