Quyết định số 68/QĐ-STP ngày 25/5/2017 của Sở Tư pháp về Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin