Công văn số 1217/UBND-NC ngày 28/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin