LỊCH LÀM VIỆC THEO NGÀY CỦA LÃNH ĐẠO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Thứ Tư - Ngày 10 tháng 8 năm 2022

Ngày Lãnh đạo Giờ Nội dung Địa điểm