LỊCH LÀM VIỆC THEO NGÀY CỦA LÃNH ĐẠO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Chủ Nhật - Ngày 28 tháng 2 năm 2021

Ngày Lãnh đạo Giờ Nội dung Địa điểm