LỊCH LÀM VIỆC THEO NGÀY CỦA LÃNH ĐẠO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Thứ Hai - Ngày 10 tháng 8 năm 2020

Ngày Lãnh đạo Giờ Nội dung Địa điểm