LỊCH LÀM VIỆC THEO NGÀY CỦA LÃNH ĐẠO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Thứ Bảy - Ngày 30 tháng 5 năm 2020

Ngày Lãnh đạo Giờ Nội dung Địa điểm