Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang

Thứ Sáu, 10/4/2020 - 09:42 Đã xem: 243

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải

Ủy ban nhân dân tỉnh công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau: /Danh mục 06 thủ tục hành chính.pdf

Bãi bỏ các thủ tục hành chính đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại các Quyết định sau đây:
- Khoản 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25 Mục I (Lĩnh vực đường bộ) phần A, Phụ lục I; khoản 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25 mục I (Thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ), phần A, Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang.
- Khoản 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25 mục I (Lĩnh vực đường bộ), phần A (Thủ tục hành chính cấp tỉnh), phụ lục I, danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang, ban hành kèm theo Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 23/11/2017.
- Quy trình liên thông số 21/VT, 22/VT ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 145 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang.
- Khoản 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 32, 33 mục I (Lĩnh vực đường bộ), phần A (Thủ tục hành chính cấp tỉnh), danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang, ban hành kèm theo Quyết định số 1613/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

File đính kèm: Kích chuột để tài về

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 27 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  
Xem tin theo ngày:   / /