Đến tháng 10/2019, Sở Giao thông Vận tải đã giải quyết
95,5%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật lúc 21/10/2019 - 01:45
Đến tháng 10/2019, Sở Giao thông Vận tải đã trao đổi
526
văn bản giữa 15 đơn vị. Cập nhật lúc21/10/2019 - 01:45