Đến tháng 11/2019, Sở Giao thông Vận tải đã giải quyết
95,5%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật lúc 16/11/2019 - 05:58
Đến tháng 11/2019, Sở Giao thông Vận tải đã trao đổi
526
văn bản giữa 15 đơn vị. Cập nhật lúc16/11/2019 - 05:58