Đến tháng 3/2019, Sở Giao thông Vận tải đã giải quyết
95,5%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật lúc 23/03/2019 - 19:28
Đến tháng 3/2019, Sở Giao thông Vận tải đã trao đổi
526
văn bản giữa 15 đơn vị. Cập nhật lúc23/03/2019 - 19:28