Đến tháng 12/2018, Sở Giao thông Vận tải đã giải quyết
95,5%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật lúc 13/12/2018 - 15:15
Đến tháng 12/2018, Sở Giao thông Vận tải đã trao đổi
526
văn bản giữa 15 đơn vị. Cập nhật lúc13/12/2018 - 15:15