Đến tháng 7/2019, Sở Giao thông Vận tải đã giải quyết
95,5%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật lúc 23/07/2019 - 13:49
Đến tháng 7/2019, Sở Giao thông Vận tải đã trao đổi
526
văn bản giữa 15 đơn vị. Cập nhật lúc23/07/2019 - 13:49