Đến tháng 5/2019, Sở Giao thông Vận tải đã giải quyết
95,5%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật lúc 22/05/2019 - 09:34
Đến tháng 5/2019, Sở Giao thông Vận tải đã trao đổi
526
văn bản giữa 15 đơn vị. Cập nhật lúc22/05/2019 - 09:34