Công văn số 1029/UBND-NC ngày 17/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Về việc tăng cường triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin