Quyết định số 1613/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về Công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận 1 cửa; Danh mục TTHC tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang