Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào đường huyện, đường đô thị, đường xã

Thủ tục:

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào đường huyện, đường đô thị, đường xã

Lĩnh vực Đường bộ
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu nối tạm thời gửi hồ sơ đề nghị Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào đường huyện, đường đô thị, đường xã đến UBND các huyện, thành phố (đối với tuyến đường huyện, đường đô thị); UBND các xã (đối với tuyến đường xã).
b) Giải quyết TTHC:
- UBND các huyện, thành phố, UBND các xã tiếp nhận hồ sơ. Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ; nếu không đúng quy định, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ. Đối với trường hợp nộp qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ phải có văn bản hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện.
- UBND các huyện, thành phố thẩm định hồ sơ đối với tuyến đường huyện, xem xét, chấp thuận đấu nối tạm thời trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; trường hợp không chấp thuận đấu nối tạm thời phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- UBND các xã thẩm định hồ sơ đối với tuyến đường xã, có văn bản trình Ủy ban nhân dân huyện và nêu rõ lý do, vị trí, lý trình điểm đấu nối, thời gian sử dụng điểm đấu nối tạm thời và ý kiến liên quan đến hoàn trả hiện trạng ban đầu. Ủy ban nhân dân huyện xem xét, chấp thuận đấu nối tạm thời trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; trường hợp không chấp thuận đấu nối tạm thời phải trả lời bằng văn bản cho UBND xã và nêu rõ lý do.
- Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày có văn bản chấp thuận của UBND huyện, thành phố có văn bản trả lời chủ đầu tư dự án.

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính tại UBND các huyện, thành phố; UBND các xã
Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ gồm:
- Văn bản đề nghị chấp thuận đấu nối tạm thời nêu rõ lý do, vị trí, lý trình điểm đấu nối, thời gian sử dụng điểm đấu nối tạm thời;
- Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án đầu tư của cơ quan có thẩm quyền, các tài liệu liên quan khác (nếu có);
- Văn bản của cơ quan quản lý đường bộ đối với tuyến đường huyện, đường xã về hiện trạng đoạn tuyến có điểm thỏa thuận đấu nối tạm thời, ảnh hưởng đến an toàn giao thông nếu mở điểm đấu nối tạm thời, đề xuất phương án xử lý;
- Bản vẽ bình đồ đoạn tuyến có điểm đấu nối tạm thời và phương án tổ chức giao thông của nút giao.
b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết - UBND các huyện, thành phố xem xét trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ có văn bản chấp thuận.
- Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có văn bản trả lời chủ đầu tư dự án.
Đối tượng thực hiện Chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao
Cơ quan thực hiện UBND các huyện, thành phố; UBND các xã
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Xem và tải về ở phần Mẫu đơn, Tờ khai

Yêu cầu

- Nút giao nằm trong Quy hoạch điểm đấu nối vào đường huyện, đường xã (được Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố phê duyệt) hoặc được Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố chấp thuận đối với trường hợp quốc lộ chưa có Quy hoạch điểm đấu nối được phê duyệt;
- Chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao được UBND các huyện, thành phố giao nhiệm vụ bằng văn bản (nếu quy hoạch hoặc văn bản chấp thuận đơn lẻ của UBND các huyện, thành phố chưa xác định rõ chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao);
- Hồ sơ Thiết kế kỹ thuật và Phương án tổ chức giao thông của nút giao do Tổ chức tư vấn được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ lập.

Cơ sở pháp lý

 Luật Giao thông đường bộ năm 2008

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

- Quyết định số 15/2010/QĐ-UBNDngày 18 tháng 8 năm 2010 Quy định về quản lý và bảo trì đường bộ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

- Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2011 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quy định về quản lý và bảo trì đường bộ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 18/8/2010 của UBND tỉnh