Cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2

Thủ tục:

Cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2

Lĩnh vực Đào tạo và Sát hạch lái xe
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:
Trước khi Giấy chứng nhận hết hạn 30 ngày hoặc trong quá trình hoạt động nếu có thay đổi về phần mềm sát hạch, thiết bị chấm điểm, chủng loại, số lượng xe ô tô sát hạch thì Trung tâm sát hạch lái xe gửi văn bản đề nghị kiểm tra cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
b) Giải quyết TTHC:
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận hồ sơ. Trong thời gian không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị, Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, cấp lại Giấy chứng nhận. Trường hợp không cấp lại phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang (Đường 17/8, TP Tuyên Quang)
Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:
Văn bản đề nghị kiểm tra cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.
b) Số lượng hồ sơ:    01(bộ)

Thời hạn giải quyết Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện Các tổ chức.
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
d) Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông vận tải.
Kết quả thực hiện - Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.
- Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe có hiệu lực 05 năm.
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu

Trung tâm sát hạch lái xe thỏa mãn các yêu cầu quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 18/2012/TT-BGTVT ngày 06/6/2012 của Bộ trưởng BộGTVT. Thông tư số 79/2015/TT-BGTVT sửa đổi một số điều của Thông tư 18/2012/TT-BGTVT.

Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 79/2015/TT-BGTVT ngày 10/12/2015 của Bộ Giao thông Vận tải.