Chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô

Thủ tục:

Chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô

Lĩnh vực Đào tạo và Sát hạch lái xe
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô gửi Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang..
b) Giải quyết TTHC:
- Sở GTVT tiếp nhận, xem xét hồ sơ. Trường hợp nếu Hồ sơ chưa đủ theo quy định, trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Giao thông vận tải sẽ hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân.
- Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, căn cứ nhu cầu đào tạo thực tế của địa phương và quy hoạch cơ sở đào tạo của Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải xem xét, có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô gửi tổ chức, cá nhân. Trường hợp không chấp thuận, Sở Giao thông vận tải có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác.
Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đề nghị chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô;
- Đề án xây dựng cơ sở đào tạo lái xe ô tô trong đó phải có nội dung dự kiến: Vị trí, diện tích xây dựng, quy mô, lưu lượng đào tạo, số lượng giáo viên, số lượng phương tiện của cơ sở đào tạo;
- Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý có thẩm quyền tại địa phương về đất đai dùng để xây dựng cơ sở đào tạo.
b) Số lượng hồ sơ:    01(bộ)

Thời hạn giải quyết Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Đối tượng thực hiện Các tổ chức, cá nhân .......
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang;
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông vận tải Tuyên Quang;
d) Cơ quan phối hợp: Cơ quan quản lý giáo dục nghề nghiệp.
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu

Cơ sở đào tạo lái xe phải phù hợp với quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Nghị định 65/2016/NĐ-Cp ngày 01/7/2016 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe